Informācija par sīkdatņu izmantošanu

SIA „EVORS Group”
Personas datu apstrādes politika

1.Informācija par pārzini.

1.1.SIA „EVORS Group” (turpmāk tekstā – Pārzinis) pamata darbības mērķis ir apsardzes un drošības pakalpojumu sniegšana Latvijas galvaspilsētā un visā Latvijas teritorijā.
1.2.Pārziņa privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskai personai,datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā, kā arī, nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.
1.3.Apstrādājot personas datus, Pārzinis ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
1.4.Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Pārzinis, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Pārziņa sociālo tīklu profilos, papīra formātā, e-pastā, telefoniski vai mutiski.
1.5.Pārzinis nodrošina personas datu aizsardzību un rūpīgu to apstrādi.
1.6.Privātuma politika piemērojama visiem personas datu apstrādātājiem, kuri veic datu apstrādi Pārziņa vārdā un kuriem Pārzinis nodod personas datus.
1.7.Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:fiziskajām personām – klientiem, administratīvo telpu un citu telpu apmeklētājiem, Pārziņa apsargājamo objektu apmeklētājiem un uz sociālo tīklu profilu un mājas lapu apmeklētājiem.

2.Pārziņa kontakti un vispārējā informācija
2.1.Personas datu apstrādes pārzinis: SIA „EVORS Group” reģistrācijas numurs 50103481611, Rīga, Avotu iela k-2, LV-1009. Kontakti: tālr. : + 371 67 277 779, e-pasts:ofiss@evors.lv. Mājaslapas adrese: www.evors.lv .
2.2. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistība ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz sekojošu e-pastu: it@evors.lv .
3.Personas datu apstrādes nolūki
3.1.Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana, dalība iepirkumu procedūrās, efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšana, norēķinu administrēšana, klientu apkalpošana, pakalpojumu reklamēšana, sniegto pakalpojumu uzlabošana, pakalpojumu un uzņēmumu līgumu saistību izpilde.
3.2.Normatīvo aktu prasību izpilde, atbilžu sniegšana uz valsts iestāžu pieprasījumiem.
3.3. Pārziņa vadība, grāmatvedība, iekšējo procesu nodrošināšana.
3.4. Pārziņa lietvedība un arhivēšana.
3.5.Pārziņa personāla atlase, nodibināto darba tiesisko attiecību izpilde.
3.6.Pārziņa klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšana.
3.7. Pārziņa tiesību un interešu aizstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, institūcijās, pārstāvība tiesvedības procesos un paradu atgūšana.

4. Pārziņa apstrādē esošās personu datu grupas
4.1.Pārziņa uzdevumu izpildētiek apstrādāti šādi personas dati:vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darba vieta, amats, nodarbošanās veids.
4.2.Pārziņa darba attiecību nolūkā tiek apstrādāti sekojušie personas dati: CV, dati par darbinieku veselības pārbaudēm, bankas konta numuri, darba e-pasta un telefonu auditācijas pieraksti un fotogrāfijas.
4.3.Pārziņa klientu un darbinieku drošības aizsardzības nodrošināšanas nolūkā tiek apstrādāti sekojošie personas dati:videonovērošanas sistēmas ieraksti,signalizācijas iekārtu auditācijas pieraksti ar darbinieku datiem, transportlīdzekļa atrašanās vietas un pārvietošanās dati.

5. Tiesiskais pamatojums personas datu vākšanai un apstrādei
5.1. Pārziņa pamatojums personas datu vākšanai un apstrādei ir: Likumiskais pamats, Līguma slēgšana, Pārziņa leģitīmās intereses klientu identifikācijā, Datu subjekta personīga piekrišana.

6.Personas datu iegūšanas avoti
6.1.Pārzinis privātpersonas datus iegūst no:Interneta mājaslapas www.evors.lv, GPS datiem, datortīkla iekārtām, video un/vai audio iekārtu datiem,pakalpojuma sniegšanas procesā,datu subjektu iesniegtiem dokumentiem, publiskām datu bāzēm.
7.Personas datu apstrādes process
7.1.Datu apstrādes process ietver sevī: komercdarbības laikā identificējot klientu kā datu subjektu, slēdzot un uzraugot līgumus, jauno darbinieku atlases procesā, pildot normatīvo aktu un likumu prasības, piedaloties tiesvedības procesos un sniedzot pieprasīto informāciju valsts iestādēm.

8.Personas datu glābšanas ilgums
8.1.Personas dati tiek glābtai: līdz brīdim kad nav beidzies normatīvajos aktos noteiktais glābšanas termiņš, kamēr ir nepieciešams aizsargāt Pārziņa leģitīmas intereses un kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana.
9.Datu subjekta personas datu aizsardzība
9.1. Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
9.2. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav Pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.
10.Personas datu nodošana
10.1. Pārzinis neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot: datu nodošanu nosaka normatīvie akti, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, saskaņā ar Pārziņa vai trešās personas leģitīmajām interesēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
10.2. Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.
10.3. Pārzinis nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
11.Datu subjekta sīkdatņu apstrāde
11.1. Pārziņa tīmekļa vietne var izmantot sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot Pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi, tādējādi uzlabojot vietnes lietošanas ērtumu.
11.2. Pārzinis sīkdatnes var izmantot, lai sagatavotu un parādītu vietnes apmeklētājam piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs, kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes https://www.evors.lv/ lietojamību. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, bet tas samazina vietnes izmantošanas iespējas.
11.3.Ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izlabot savas pārlūkprogrammas uzstādījumos. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

12. Datu subjekta tiesības
12.1.Saskaņā ar normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas tiesības savu personas datu apstrādē:
12.1.1.Piekļuves tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;
12.1.2.Tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, viņam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis to izlabo;
12.1.3.Dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, ja normatīvie akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;
12.1.4.Piekrišanas atsaukšana – datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu.
Lai īstenotu savas tiesības, datu subjekts iesniedz iesniegumu:
1.Rakstveida formā birojā Avotu ielā 60 k-2 , Rīgā, LV-1009 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
2.Elektroniskā pasta veidā uz e-pastu ofiss@evors.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
3.Pārzinis sniedz atbildi viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pārzinis var pagarināt atbildes sniegšanas laiku vēl uz diviem mēnešiem, par pagarināšanas iemesliem informējot datu subjektu.
4.Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar Pārzini vai datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu it@evors.lv .
5.Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).
13. Personas datu automatizētu lēmumu pieņemšana.
13.Pārzinis Jūsu datus neizmanto automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Mūsu Klienti